išrišti

išrišti
išrìšti, ìšriša, -o (ìšrišė) tr. 1. SD327, H158, K, Š, 1 išlaisvinti surištą: Prasidžiugęs Abromas vos išrišo sūnų, išgirdo krūmalė[je] bliaunantį aviną M.Valanč. Išriškit jį, o tegu nueina BtJn11,44. Išrišo jį ir liepė susieiti kunigams ir visai rodai GNApD22,30. | prk.: Ak, išmirišk, Dieve, iš tų ryšių griešnųjų brš. | refl. K, Š. | prk.: Idant išsirišti iš Lenkijos raikščių, su kaimynais savo vedė smarkią karę A1885,300. Negaliu niekaip išsirišt su tais darbais (apsidirbti) Akm. Geid numirti, kad išsirištų iš kūno M.Valanč. 2. LL292 išleisti, paleisti ryšulį: Išrìšk ryšį surištą J. Tik įejau gryčion, tuoj išrišė vaikai ryšulį, mislijo, kad ras baronkų Ds. Reik išrišti pundą Ss.išimti iš ryšulio: Traibėnas drebančiom rankom išrišo iš skarelės kampo dešimtrublinę ir padavė kunigui V.Krėv. Tas išrìšo [pinigus], vaikali, iš to ryšio, skaito Nv. | Tik pilvą išrìšo (išėmė, išvertė), o kiaulę čielą nusinešė Grš. | refl. tr.: Žydą išsìrišė iš maišo, įlindo pats ir užsirišė (ps.) Krkn. 3. praleisti kurį laiką, rišant pėdus: Po dvylika dienų išrìšdavo rugius Pj. Kviečius trylekos metų tris dienas išrišáu Krš. Teip po dvi savaites išrìšdavau rugius pas svetimus LKT249(Rd). Dvi dieni išrìšo [rugius], o nėko Pln.baigti rišti tam tikrą kiekį: Kiti išrìš pradalgę i leka gerti Skdv. 4. nuganyti rišant: Jau savo Pagojį išrìšot, tai dar po mūs pievą paleidot Lp. Ìšrišė visas pievas gyvuliais Ktk. Visą rugieną karvėm ìšrišė Ds.išganyti pririšant: Šią vasarą karvių neganėm, in virvių ìšrišėm Prng. | refl. tr.: Mes savo lauke tik dvi karves išsìrišame Brt. 5. N atmegzti: Mazgą atrišti, išrìšti KI100. Tasai yra…, kurio eš neesmi vertas, idant išriščiau diržą kurpių jo BPI45. Idant autuvo tavo dirželį ižrištų̃ DK149. | Ir išrištas yra ryšys liežuvio jo, ir kalbėjo gerai MP306.
išrištinaĩ adv.: Ažumezgu neišrištinai SD428. | refl.: Ir tuoj atsivėrė ausys jo ir išsirišo ryšys liežuvio jo SE187.mezgant atskirti: Iš pavalkų ìšrišė (pavogė) virves Ėr. | refl. tr., intr.: Ans … užmiršo išsirišt drobulės kampą iš pumskylės [p]TDrVII107(Klp). Išsirišk iš mano uodegos, sėsk ant manęs…, aš tavo būsiu geriausiu draugu BsPIII29.
6. išmazgyti, išpinti: Staltiesių kraštai užbaigiami paprastai atsiūlėjant, apsiuvant mezginiais ar išrišant kutelius . Ìšriša miksčių iš siūlų [užkalbėdami] Rod. 7. brt. siūlo rišimu išgydyti: Par mum senieji karpas ìšriša Rod. Atėjau, kad jūs man ranką išrìštūt Dv. Išriši man grizą? LTR(Imb). 8. išspręsti, išaiškinti: Ir šitą klausimą išrištie padeda dar patys žmonės LTI105(Bs). | refl. Šts: Tatai visiškai pakirto silpnas jo spėkas, metėsi per burną kraujas ir išsirišo ta baisi neišgydoma liga – džiova . 9. LL210, 1 bažn. išlaisvinti (nuo nuodėmių, kaltės): Žmogau griešnyke, negaliu aš tave išrìšt iš griekų BM137(Klov). Buvau gant kartą į rankas vieno kunigo papuolęs, katras nenorėjo manęs išrìšt BM130(Všk). Jei munęs neišriši, aš eisiu pri kito spaviednyko P. Šventa ir naudinga yra dūma … melstis už numirusius, idant nuog nuodėmių būtų išrišti DP547. Ką išriši ant žemės, bus išrišt ir danguj 588.M atleisti (nuodėmes). 10. išsukti iš ko (ppr. iš kokio nemalonumo): Ką šaltyšius nori, tai ìšriša, ką nori, tai inriša Lp. | refl. Šts: Ot bile išsirištáu [nuo darbo] Lp. Nuo vieno grieko išsirišaũ, tai te kitas griekas Lp. ×11. (l. rozwiązać) Ch1Mt5,17 panaikinti, atmesti, padaryti negaliojantį: Neatejau išrišti zokano, bet išpildyti MT53. Dievas Kristų prikėlė ir išrišo sopulius smerčio BPII11. Malženstvą … tiktai smertis išriša PK232.
◊ rankàs išrìšti suteikti laisvę veikti: Leistoji laisvė, užuot pataisiusi tris latrus, tik išrišusi jiems naujoms nedorybėms rankas Š.
\ rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; paparišti; perrišti; pierišti; prarišti; pririšti; papririšti; razrišti; surišti; pasurišti; papasurišti; užrišti; paužrišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išristi — išrìsti, ìšrita, išrìto (ìšritė) tr. 1. SD420, Q255, N, K, DŽ išstumti, sukant paviršiumi, išridenti: Trys keturi vyrai turi išrìst [rąstą] iš vežimo Vlkj. Išrìsk kubilą laukan iš trobos J. Išrìskim iš duobės šitą akmenį Š. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išristi — išri̇̀sti vksm. Iš rū̃sio išri̇̀to statinès į kiẽmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išrišti — išri̇̀šti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išrišimas — išrišìmas sm. (2) 1. SD327, Sut, N, KI111, RtŽ → išrišti 1. | refl. KI111. 2. I, Sut, Tat, DŽ1 → išrišti 9: Apgailėti reikia, išrišimą taipogi gauti reikia Blv. Davė jiemus … galybę surišimo ir išrišimo visokio DP470. Visuotinas išrišimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraišioti — 1 išraišioti iter. išrišti: 1. Š. | refl. tr. Š. 2. Toks krupis, ko tu žinai išraišioti viską! Krš. | prk.: Išraišiosime ir traukysime pančius griekų jūsų Pron. 3. iter. išrišti 4: Arkliais išraišiota pieva – nešienuojama Šts. Kai žolės nėr,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrišinėti — 1. K iter. dem. išrišti 1. 2. iter. dem. išrišti 8: Išrišinėjo bėgančius klausimus TS1901,2 3b. 3. iter. dem. išrišti 9: Išrišinėjo griešninkus brš. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišin …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritimas — 2 išritìmas sm. (2) 1. BŽ80, DŽ1 → išristi 1. 2. refl. → išristi 15 (refl.): Praslinko diena, kita po jo išsiritimo iš kiaušio J.Jabl. Žema ir aukšta temperatūra paprastai kurapkiukų išsiritimą užtęsia rš. ritimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razrišti — ×razrìšti, ràzriša, o (ràzrišė) (hibr.) tr. išrišti, paleisti: Razriša kūlius i da rankom trina (kai kultuvais kuldavo) Rš. Pirtyj yra palotai, tai ràzriša [pėdus] ir sustato Dv. rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”